Algemene voorwaarden opgesteld door Maison Lunettes met Rodi Kreimech als zaakvoerder met ondernemingsnummer – 0696733677 – Nieuwpoortsesteenweg 150 te Oostende. Heeft u vragen of opmerkingen, gelieve dan contact op te nemen met info@maisonlunettes.be

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de consument (hierna: “Consument”) en Maison Lunettes worden gesloten.

1.2 Onder Maison Lunettes wordt verstaan alle personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Maison Lunettes” of “Lunettes Mobilette” of “iCare Service”.

1.3 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.4 Maison Lunettes behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen.

2.Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief alle BTW.

2.2 Als prijs voor het te leveren goed geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.

2.3 Maison Lunettes behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen als één of meerdere van de kostprijsfactoren (zoals de loonkosten, de prijzen van grondstoffen en van energie) verhogen na de ondertekening van de overeenkomst zonder dat Maison Lunettes daar enige invloed op heeft, of als de overheidsheffingen (bv. de BTW) zouden stijgen.

3.Offertes

3.1 De artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met Maison Lunettes.

3.2 Maison Lunettes kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de goederen en/of diensten die de Consument voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door Maison Lunettes aan de Consument te leveren goederen of diensten, alsmede een termijn waarbinnen deze goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Onder goederen of diensten wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de uitoefening van de optiek & optometrie en het opmeten, vervaardigen en aanpassen van contactlenzen, brillen en brillenglazen. Indien dat naar het oordeel van Maison Lunettes noodzakelijk is, zal in de offerte tevens een bril- of lensadvies worden opgenomen.

3.3 De offerte wordt de Consument ter hand gesteld en geldt bij acceptatie door de Consument als overeenkomst tussen Maison Lunettes en de Consument.

3.4 Alle offertes van Maison Lunettes zijn gedurende veertien kalenderdagen voor Maison Lunettes onherroepelijk en zijn voor de Consument vrijblijvend. De offerte dient uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen daarvan door de Consument voor akkoord te worden ondertekend en door Maison Lunettes te zijn ontvangen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de offerte van rechtswege komt te vervallen.

4.Levertijd van aankopen in de winkel

4.1 Maison Lunettes zal bij het afgeven van de offerte of bestelbon een termijn van maximaal 21 dagen opgeven waarbinnen de door Maison Lunettes te leveren goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Maison Lunettes zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de Consument binnen deze termijn na te komen.

4.2 Indien een goed of dienst niet binnen de bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat Maison Lunettes krachtens schriftelijke (door een aangetekend schrijven aan Maison Lunettes, Nieuwpoortsesteenweg 150 te Oostende ) ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen 30 dagen na te komen. In die ingebrekestelling dient de Consument ten minste het nummer van de offerte of van de overeenkomst op te geven, alsmede zijn of haar adres.

Gaat Maison Lunettes binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

4bis: Levertijd op de webshop

1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. Behoudens overmacht worden de goederen in elk geval binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd. De door Maison Lunettes te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen éénmaal aan de consument heeft aangeboden. Uw bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden, tenzij anders vermeld. Maison Lunettes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen m.b.t. de leveringstermijnen. In dat geval wordt de Consument op de hoogte gesteld van de verwachte leveringstermijn. Maison Lunettes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, het verloren gaan of andere problemen tijdens de verzending. Foutieve leveringsadressen of afwijkende leveringswijzen, kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de Consument.

2. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument Maison Lunettes schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat Maison Lunettes binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

3. Aanpassingen van het bestelde product (type, kleur, technische specificaties, etc) overeengekomen tussen Maison Lunettes en de Consument via andere communicatiekanalen, hetzij telefoon, mail of andere sociale media én mits onderling goedkeuring, vallen onder dezelfde algemene Voorwaarden.

4. De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de Consument op het moment van de levering. Evenwel, wanneer de Consument haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de Consument op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de Consument. De Consumenten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht. De levering gebeurt door Bpost en de duur en kosten die hieraan verbonden zijn, zijn te raadplegen bij de levering- en verzendkosten. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Consument onverwijld en binnen de 2 dagen worden gemeld aan Maison Lunettes.

 

5.Betaling

5.1 De Consument zal het aan Maison Lunettes verschuldigde bedrag direct bij aflevering van goederen en/of na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan Maison Lunettes voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

5.2 Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is Maison Lunettes bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om de wettelijke intrest over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.

5.3 Maison Lunettes is te allen tijde gerechtigd van de Consument een voorschot ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.

5.4 Indien de consument in verzuim is, stuurt Maison Lunettes hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Maison Lunettes bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

6.Annulering

6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan Maison Lunettes een schadevergoeding van 35% van de verkoopprijs te betalen.

7.Eigendomsvoorbehoud

7.1 Maison Lunettes behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder. Tot dan kan de consument slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is Maison Lunettes op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen.

8.Webwinkel

1. Wanneer de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van Maison Lunettes, treft Maison Lunettes voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website.
2. Het bestelproces verloopt als volgt:

1.Selecteer één of meerdere producten in de webshop.

2. Voeg deze toe aan het winkelmandje.

3. In de winkelmand krijg je een overzicht van de bestelling die je daar nog volledig kan wijzigen.

4. Ga vervolgens naar de kassa en druk op de knop ‘betalen’, waarna de selectie van het gewenste betaalmiddel gevraagd wordt om de bestelling te bevestigen.

5. Daar heb je de keuze om in te loggen als je een bestaande gebruiker bent, of om je als nieuwe gebruiker aan te melden.

6. Als je dat gedaan hebt, kan je de bestelling nogmaals controleren en indien gewenst wijzigen.

7. Uiteindelijk kies je de wijze om te betalen.

8. Als de betaling is afgerond, ontvang je per mail nog een volledig overzicht met alle informatie over je bestelling. Controleer zeker ook jouw spam, want soms worden onze e-mails beschouwt als spam. De bestelling kan worden geplaatst in het Nederlands. De gegevens van jouw bestelling worden gedurende onbepaalde tijd bewaard en zijn toegankelijk voor de werknemers van Maison Lunettes.

8 bis

1. Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen. Maison Lunettes is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Consument is en/of wanneer er een vermoeden van fraude is.
2. Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt Maison Lunettes bij de eerst volgende mogelijkheid langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen uiterlijk tot 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. De consument zal geen recht hebben op het in dit artikel vermelde herroepingsrecht bij de aankoop van een (zonne)bril en of contactlenzen op sterkte, aangezien dit een volgens de specificaties van de consument vervaardigd goed betreft waarvoor er geen herroepingsrecht geldt volgens artikel VI.53, 3° van het Wetboek Economisch Recht.
4. Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 8.3bis) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Maison Lunettes retourneren, conform de instructies op de website en/of op de meegeleverde factuur.
5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Maison Lunettes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping en ontvangst door Maison Lunettes terugbetalen. In het geval van betaling per credit card zal de terugbetaling geschieden door intrekken van de vordering op de credit card.
6. De consument is als enige verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes en het juist (laten) invoeren hiervan. Indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door Maison Lunettes en/of ouder is dan 12 maanden, zullen bovendien enkele van de door Maison Lunettes geboden garanties komen te vervallen, met name de zichtgarantie

7. Kosten/schade die voortvloeit uit het verkeerd (laten) invoeren van het recept of voor het invoeren van een recept zoals vermeld in het vorige lid, zijn voor rekening van de consument en niet voor Maison Lunettes.
8. De consument beschikt over de wettelijke waarborg van conformiteit, zoals bepaald in artikel 10.

9. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Maison Lunettes zich het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Consument dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Consument zal dit ten laste van de Consument in rekening worden gebracht. Indien de Consument de overeenkomst herroept, zal Maison Lunettes alle tot op dat moment van de Consument ontvangen betalingen, exclusief de betaalde leveringskosten, aan de Consument terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Maison Lunettes op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal Maison Lunettes wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Maison Lunettes betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij dit door technische redenen niet mogelijk is. Voor goederen met korting wordt er terugbetaald met een waardebon.

10. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Consument zal dit ten laste van de Consument in rekening worden gebracht. “Als de Consument heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Consument een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

9.Wet Bescherming Persoonsgegevens

9.1 Maison Lunettes, met zetel te Oostende aan de Nieuwpoortsesteenweg 150, zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Maison Lunettes kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Behalve voor de gegevens betreffende de oogsterkte, is het doel eveneens om de Consument te informeren over relevante producten en diensten van Maison Lunettes en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.

De Consument geeft door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden zijn/haar uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken op de wijze zoals hierboven uiteengezet.

9.2 Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Maison Lunettes en/of derden, kan de Consument dit schriftelijk (op boven vermeld adres, ter attentie van marketing) of elektronisch (door een e-mail aan info@maisonlunettes.be) aan Maison Lunettes laten weten. Dit verzet is kosteloos.

9.3 De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Maison Lunettes te richten. Maison Lunettes zal de Consument, dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij Maison Lunettes aanwezige persoonsgegevens. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Maison Lunettes te melden op de adressen die hierboven reeds werden meegedeeld.

10.Aansprakelijkheid

10.1 Maison Lunettes zal haar verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.

10.2 De Consument erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Consument aan Maison Lunettes worden verstrekt. De

Consument verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde Maison Lunettes in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. Maison Lunettes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Consument heeft nagelaten alle relevante informatie aan Maison Lunettes te verstrekken.

10.3 Maison Lunettes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de Consument zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door Maison Lunettes geleverde goederen.

10.4 De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van Maison Lunettes voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

10.5 Alle aansprakelijkheid van Maison Lunettes jegens de consument is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 opgenomen garantieverplichting.

Maison Lunettes is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Maison Lunettes aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Maison Lunettes of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Maison Lunettes.

11.Garantie

11.1 Maison Lunettes garandeert dat de geleverde goederen of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

11.2 Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen op sterkte geldt een garantie van 2 jaar op productie- en materiaalfouten. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon of factuur dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van de kassabon de Consument aanspraak kan maken op deze garantiebepaling..

11.3 Maison Lunettes geeft één maand gewenningsgarantie op multifocale glazen en één maand gewenningsgarantie op unifocale glazen die gekocht werden in België. Voor alle brillenglazen binnen het aanbod en die binnen de categorie als zijnde “standaard” vallen, wordt er geen gewenningsgarantie voorzien. Op basis van deze gewenningsgarantie kan de Consument de multifocale glazen, unifocale glazen mits onbeschadigd, gedurende een periode van één maand(en) na aflevering omruilen voor een ander type glas of lens, zonder dat de Consument aanspraak kan maken op enige restitutie van de koopsom.

11.4 Het bovenstaande doet in generlei mate afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de bepalingen met betrekking tot verkopen aan consumenten zoals voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

12.Klachten

12.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van Maison Lunettes dienen uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Consument het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk of elektronisch bij Maison Lunettes te worden ingediend.

12.2 Maison Lunettes kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in hetvorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.

12.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Maison Lunettes verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. Maison Lunettes zal zich steeds voldoende inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

13.Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.

13.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Maison Lunettes de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 1153 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

13.2 In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan Maison Lunettes te voldoen.

14.Overmacht

Ingeval door omstandigheden die niet aan Maison Lunettes, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Maison Lunettes onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Maison Lunettes, welke niet voor risico van Maison Lunettes komen en de omstandigheid dat Maison Lunettes een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Maison Lunettes te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Maison Lunettes hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Maison Lunettes niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Maison Lunettes kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

15.Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens Maison Lunettes niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem uitstel van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009 op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Maison Lunettes direct opeisbaar en is Maison Lunettes bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

16.Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze producten, teksten, beeldmateriaal en al onze andere creaties, rusten uitsluiten bij ons. Je zult deze intellectuele eigendomsrechten respecteren en je staat ervoor in dat jouw gebruik van onze producten en diensten hier geen inbreuk op maakt.

17.Overige bepalingen

17.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Maison Lunettes gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

17.2 Geschillen kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat (moet worden) wordt uitgevoerd.

17.3 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.

17.4 Maison Lunettes houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Maison Lunettes geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees meer over over onze Privacy Policy op onze website.