Algemene voorwaarden opgesteld door Maison Lunettes met Rodi Kreimech als zaakvoerder met ondernemingsnummer – 0696733677 – Nieuwpoortsesteenweg 150 te Oostende. Heeft u vragen of opmerkingen, gelieve dan contact op te nemen met info@maisonlunettes.be

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de consument (hierna: “Consument”) en Maison Lunettes worden gesloten.

1.2 Onder Maison Lunettes wordt verstaan alle personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Maison Lunettes” of “Lunettes Mobilette” of “iCare Service”.

1.3 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.4 Maison Lunettes behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen.

2.Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief alle BTW.

2.2 Als prijs voor het te leveren goed geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.

2.3 Maison Lunettes behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen als één of meerdere van de kostprijsfactoren (zoals de loonkosten, de prijzen van grondstoffen en van energie) verhogen na de ondertekening van de overeenkomst zonder dat Maison Lunettes daar enige invloed op heeft, of als de overheidsheffingen (bv. de BTW) zouden stijgen.

3.Offertes

3.1 De artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met Maison Lunettes.

3.2 Maison Lunettes kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de goederen en/of diensten die de Consument voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door Maison Lunettes aan de Consument te leveren goederen of diensten, alsmede een termijn waarbinnen deze goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Onder goederen of diensten wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de uitoefening van de optiek & optometrie en het opmeten, vervaardigen en aanpassen van contactlenzen, brillen en brillenglazen. Indien dat naar het oordeel van Maison Lunettes noodzakelijk is, zal in de offerte tevens een bril- of lensadvies worden opgenomen.

3.3 De offerte wordt de Consument ter hand gesteld en geldt bij acceptatie door de Consument als overeenkomst tussen Maison Lunettes en de Consument.

3.4 Alle offertes van Maison Lunettes zijn gedurende veertien kalenderdagen voor Maison Lunettes onherroepelijk en zijn voor de Consument vrijblijvend. De offerte dient uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen daarvan door de Consument voor akkoord te worden ondertekend en door Maison Lunettes te zijn ontvangen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de offerte van rechtswege komt te vervallen.

4.Levertijd

4.1 Maison Lunettes zal bij het afgeven van de offerte, of, zo daarvan geen sprake is bij het sluiten van een overeenkomst een termijn opgeven waarbinnen de door Maison Lunettes te leveren goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Maison Lunettes zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de Consument binnen deze termijn na te komen.

4.2 Indien een goed of dienst niet binnen de bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat Maison Lunettes krachtens schriftelijke (door een aangetekend schrijven aan Maison Lunettes, Nieuwpoortsesteenweg 150 te Oostende ) ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen 30 dagen na te komen. In die ingebrekestelling dient de Consument ten minste het nummer van de offerte of van de overeenkomst op te geven, alsmede zijn of haar adres.

Gaat Maison Lunettes binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

5.Betaling

5.1 De Consument zal het aan Maison Lunettes verschuldigde bedrag direct bij aflevering van goederen en/of na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan Maison Lunettes voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

5.2 Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is Maison Lunettes bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om de wettelijke intrest over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.

5.3 Maison Lunettes is te allen tijde gerechtigd van de Consument een voorschot ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.

5.4 Indien de consument in verzuim is, stuurt Maison Lunettes hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Maison Lunettes bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

6.Annulering

6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan Maison Lunettes een schadevergoeding van 35% van de verkoopprijs te betalen.

7.Eigendomsvoorbehoud

7.1 Maison Lunettes behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder. Tot dan kan de consument slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is Maison Lunettes op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen.

8.Webwinkel

8.1 Indien de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van Maison Lunettes, treft Maison Lunettes voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website.

8.2 Betaling op de website gebeurt via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van bijhorende veiligheidsmaatregelen.

8.3 Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt Maison Lunettes langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

8.4 Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tussen het moment van bestelling en levering.

8.5 Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van twee dagen. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument.

8.6 Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 7.4 en 7.5) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Maison Lunettes retourneren, conform de instructies op de website.

8.7 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:

  • die door Maison Lunettes tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Hieronder wordt mede begrepen een bril met op de sterkte van de consument geslepen glazen.

8.8 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.9 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Maison Lunettes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Maison Lunettes behoudt evenwel het recht om te wachten met de terugbetaling totdat Maison Lunettes alle producten heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. In het geval van betaling per credit card zal de terugbetaling geschieden door intrekken van de vordering op de credit card.

8.10 De consument is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door Maison Lunettes.

8.11 Kosten die voortvloeien uit het verkeerd invoeren van het recept of door een foutief recept zijn voor de consument en niet voor Maison Lunettes.

9.Wet Bescherming Persoonsgegevens

9.1 Maison Lunettes, met zetel te X aan de X, zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Maison Lunettes kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Behalve voor de gegevens betreffende de oogsterkte, is het doel eveneens om de Consument te informeren over relevante producten en diensten van Maison Lunettes en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.

De Consument geeft door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden zijn/haar uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken op de wijze zoals hierboven uiteengezet.

9.2 Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Maison Lunettes en/of derden, kan de Consument dit schriftelijk (op boven vermeld adres, ter attentie van marketing) of elektronisch (door een e-mail aan info@maisonlunettes.be) aan Maison Lunettes laten weten. Dit verzet is kosteloos.

9.3 De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Maison Lunettes te richten. Maison Lunettes zal de Consument, dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij Maison Lunettes aanwezige persoonsgegevens. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Maison Lunettes te melden op de adressen die hierboven reeds werden meegedeeld.

10.Aansprakelijkheid

10.1 Maison Lunettes zal haar verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.

10.2 De Consument erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Consument aan Maison Lunettes worden verstrekt. De

Consument verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde Maison Lunettes in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. Maison Lunettes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Consument heeft nagelaten alle relevante informatie aan Maison Lunettes te verstrekken.

10.3 Maison Lunettes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de Consument zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door Maison Lunettes geleverde goederen.

10.4 De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van Maison Lunettes voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

10.5 Alle aansprakelijkheid van Maison Lunettes jegens de consument is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 opgenomen garantieverplichting.

Maison Lunettes is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Maison Lunettes aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Maison Lunettes of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Maison Lunettes.

11.Garantie

11.1 Maison Lunettes garandeert dat de geleverde goederen of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

11.2 Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen op sterkte geldt een garantie van 2 jaar op productie- en materiaalfouten. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon of factuur dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van de kassabon de Consument aanspraak kan maken op deze garantiebepaling..

11.3 Maison Lunettes geeft één maand gewenningsgarantie op multifocale glazen en één maand gewenningsgarantie op unifocale glazen die gekocht werden in België. Voor alle brillenglazen binnen het aanbod en die binnen de categorie als zijnde “standaard” vallen, wordt er geen gewenningsgarantie voorzien. Op basis van deze gewenningsgarantie kan de Consument de multifocale glazen, unifocale glazen mits onbeschadigd, gedurende een periode van één maand(en) na aflevering omruilen voor een ander type glas of lens, zonder dat de Consument aanspraak kan maken op enige restitutie van de koopsom.

11.4 Het bovenstaande doet in generlei mate afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de bepalingen met betrekking tot verkopen aan consumenten zoals voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

12.Klachten

12.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van Maison Lunettes dienen uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Consument het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk of elektronisch bij Maison Lunettes te worden ingediend.

12.2 Maison Lunettes kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in het

vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.

12.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Maison Lunettes verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. Maison Lunettes zal zich steeds voldoende inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

13.Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten.

13.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Maison Lunettes de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 1153 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

13.2 In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan Maison Lunettes te voldoen.

14.Overmacht

Ingeval door omstandigheden die niet aan Maison Lunettes, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Maison Lunettes onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Maison Lunettes, welke niet voor risico van Maison Lunettes komen en de omstandigheid dat Maison Lunettes een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Maison Lunettes te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Maison Lunettes hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Maison Lunettes niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Maison Lunettes kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

15.Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens Maison Lunettes niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem uitstel van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009 op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Maison Lunettes direct opeisbaar en is Maison Lunettes bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

16.Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze producten, teksten, beeldmateriaal en al onze andere creaties, rusten uitsluiten bij ons. Je zult deze intellectuele eigendomsrechten respecteren en je staat ervoor in dat jouw gebruik van onze producten en diensten hier geen inbreuk op maakt.

17.Overige bepalingen

17.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door Maison Lunettes gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

17.2 Geschillen kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat (moet worden) wordt uitgevoerd.

17.3 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.

17.4 Maison Lunettes houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Maison Lunettes geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees meer over over onze Privacy Policy op onze website.