Maison Lunettes
Maison Lunettes
Nieuwpoortsesteenweg 150
Oostende
Di-Vrij: 9u-18u Zat: 9u-17u
Pauze: 12u-14u
+3259509967

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE VAN Lunettes Mobilette

Lunettes Mobilette is de handelsbenaming van Maison Lunettes, met maatschappelijke zetel gevestigd op de Nieuwpoortsesteenweg 150, 8400 Oostende, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0696733677. Lunettes Mobilette is bereikbaar via telefoon +32 474 722 644 en e-mail service@LunettesMobilette.be BTW-nummer: BE0696733677

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Lunettes Mobilette (“Lunettes Mobilette”), onderdeel van Maison Lunettes. (“Maison Lunettes”), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, elektronische nieuwsbrieven, aanbevelingen en/of diensten (de “Informatie”). Lunettes Mobilette wijst u erop dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Lunettes Mobilette adviseert u daarom om geregeld te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd.

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Lunettes Mobilette besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde Informatie, kan Lunettes Mobilette niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde Informatie. De op de website opgenomen Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Lunettes Mobilette is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lunettes Mobilette. Lunettes Mobilette is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

INFORMATIE VAN DERDEN

Eventuele op deze website geplaatste Informatie van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Lunettes Mobilette is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Lunettes Mobilette is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarin en daarop opgenomen Informatie bij Lunettes Mobilette en/of Maison Lunettes. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen, woord- en beeldmerken en logo’s van Lunettes Mobilette en/of Maison Lunettes, waaronder, maar niet uitsluitend, Lunettes Mobilette. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lunettes Mobilette.

NIEUWSBRIEF

Zowel de gebruiker als Lunettes Mobilette hebben te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen het abonnement van de elektronische nieuwsbrief te beëindigen. De gebruiker kan dit doen door middel van de afmeldingslink die onderaan iedere nieuwsbrief wordt vermeld of via het afmeldingsformulier op de website.

ONGEVRAAGD INGESTUURDE IDEEËN

Indien u ongevraagd of in het kader van door Lunettes Mobilette georganiseerde acties of wedstrijden ideeën en/of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Lunettes Mobilette via e-mail of anderszins, zal Lunettes Mobilette gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Lunettes Mobilette zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Lunettes Mobilette terzake van alle schade en kosten die Lunettes Mobilette lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

NIETIGHEID

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

VOORDEELACTIES

De acties en of aanbiedingen die op deze website aangeboden worden zijn alleen geldig bij Lunettes Mobilette in België, op alle acties zijn de bij de actie genoemde actievoorwaarden van toepassing.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen of de bevoegde rechter van de plaats waar de verweerder gevestigd is.